Algemene Voorwaarden /

Leveringsvoorwaarden Ottervanger Advies

Leveringsvoorwaarden Ottervanger AdviesAlgemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer 09102192.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een Overeenkomst tot uitvoering van een of meer diensten van Ottervanger Advies is gesloten.

Ottervanger Advies: R. Ottervanger Adviesbureau, gevestigd Bieslookveld 35, 7006TG Doetinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09102192.

Overeenkomst : de overeenkomst tussen Ottervanger Advies en Opdrachtgever tot het verrichten van diensten op het vlak van onder meer verkrijging van subsidies of andere financiële steun, advisering op ondernemingsvlak, het verrichten van werkzaamheden op het gebied van octrooibeheer en het vervaardigen van vertalingen.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Ottervanger Advies.

2.2 Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.4 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt en vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgevers.
 

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Ottervanger Advies een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of indien door Ottervanger Advies uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

3.2 Ottervanger Advies zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ottervanger Advies is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.

3.3 Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding. Indien de oplevertermijn een fatale termijn betreft dan wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld dan wel gedurende de overeenkomst in overleg bepaald.

3.4 Ottervanger Advies is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten van Opdrachtgevers derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Ottervanger Advies de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3.5 Ottervanger Advies behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6 Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de Overeenkomst en alle benodigde documenten en gegevens aan Ottervanger Advies verstrekken.

3.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst van betekenis is. Documenten en gegevens die nodig zijn voor een adequate uitvoering conform planning, zullen tijdig door Opdrachtgever in bezit van Ottervanger Advies worden gesteld. Indien en voor zover Ottervanger Advies bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van medewerkers van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot een tijdige inzet en toereikende beschikbaarheid van de betrokken medewerkers. Opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te betrekken, geen opdracht anders dan in overleg met Ottervanger Advies.

3.8 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde documenten en gegevens niet tijdig aan Ottervanger Advies zijn verstrekt, heeft Ottervanger Advies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.9 Indien de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) ten kantore van Opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal Opdrachtgever aan Ottervanger Advies de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.
 

Artikel 4 Tarieven en betaling

4.1 Het percentage en/of het bedrag dat voor de Ottervanger Advies voor de werkzaamheden in rekening brengt staat vermeld in de offerte. Eventueel noodzakelijke vertaalkosten en reproductiekosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.3 Ottervanger Advies is gerechtigd uitvoering van (een gedeelte van) de Overeenkomst afhankelijk te stellen van vooruitbetaling.

4.4 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn zijn betaald, is Opdrachtgever, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim en aan Ottervanger Advies over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd, ter hoogte van de op dat moment geldende wettelijke rente, berekend over het factuurbedrag per maand.

4.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.6 Alle betalingen aan Ottervanger Advies moeten geschieden zonder enig beroep op compensatie.

4.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

4.8 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 

Artikel 5. Aansprakelijkheid en overmacht

5.1 Hoewel Ottervanger Advies iedere Overeenkomst zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoert, kan Ottervanger Advies geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door Ottervanger Advies verrichte studies en verstrekte adviezen.

5.2 Ottervanger Advies is niet aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst dan wel wijziging of annulering hiervan door Ottervanger Advies, tenzij aan Ottervanger Advies opzet of grove schuld kan worden verweten.

5.3 Ottervanger Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ottervanger Advies is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige documenten en/of gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ottervanger Advies kenbaar behoorde te zijn.

5.4 Ottervanger Advies is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of enige andere door Ottervanger Advies aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie.

5.5 Opdrachtgever vrijwaart Ottervanger Advies voor eventuele aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeit uit de door Ottervanger Advies verstrekte adviezen en/of werkzaamheden.

5.6 Aansprakelijkheid van Ottervanger Advies voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

5.7 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Ottervanger Advies uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot een maximumbedrag, gelijk aan de door Opdrachtgever terzake van de betreffende (deel)opdracht verschuldigde en betaalde honoraria en/of gefixeerde vergoeding. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

5.8 Ingeval van overmacht is Ottervanger Advies gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomt zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van een overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Ottervanger Advies redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte en storingen in de apparatuur.
 

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Ottervanger Advies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die door Opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die bij de uitvoering van de Overeenkomst als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen.
 

Artikel 7. Intellectuele Eigendom

7.1 Ottervanger Advies behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten/werken voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Eveneens berusten de intellectuele eigendomsrechten op de website van Ottervanger Advies bij Ottervanger Advies.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten/werken, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Ottervanger Advies, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten/werken, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Ottervanger Advies. Ottervanger Advies heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ottervanger Advies wordt beheerst door Nederlands recht.

8.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

 

Octrooi

Vraag een octrooi aan. Het is de enige manier uw vinding juridisch te beschermen.

Subsidie

Voor technische innovaties stelt de overheid subsidies beschikbaar.

Werkwijze

Na een kennismaking en een eerste scan van de mogelijkheden, verkent Rob Ottervanger
"Advies voor octrooi innovatie subsidieaanvraag patent"